sadsad x
asdasd
KVKK Aydınlatma Metni

EXPANSCIENCE LABORATUVARLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Expanscience Laboratuvarları (Expanscience) olarak kişisel verilerin korunmasına azami miktarda önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Expanscience olarak web sitemize erişmiş olan ziyaretçilerimize, tüketicilerimize, müşterilerimize, sağlık profesyonellerine lişkin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK), ilgili diğer mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararlarına uygun şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma tarzı, verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve KVKK m.11 uyarınca haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru usulü konularında sizlere bilgi vermek isteriz.

 1. Kişisel Veri

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Expanscience olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Expanscience’ın web sayfalarında bulunan çekiliş, iletişim, mailing ve sair çevrimiçi formlar ( işbu formlar için doldurulması gerekli bilgilerinizin yanında kendi açık rızanız ile eklediğiniz, ek olarak ilettiğiniz içerikler de dahil olmak üzere), telefon ile üzerinden tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, Expanscience tarafından yetkili olarak belirlenmiş veri işleyen sıfatını haiz gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından e-mail, fiziki form ve evrak, telefon, web sayfaları, çeşitli sözleşmeler ile otomatik – yarı otomatik olan veya olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik olarak KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlar ve hukuki sebepler ile toplanabilmektedir.      

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te öngörülen ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan şartlara uygun şekilde işlenebilecektir.

 • Eğitim, konferans, kongre, çalıştay, bilimsel toplantı, sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık çalışmaları, çeşitli çekiliş organizasyonları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Expanscience tarafından faaliyet gösterilen sahanın yasal düzenlemelere ve Expanscience politikaları ile uyumlu şekilde yürütülebilmesi,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün tekliflerleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin ürün tercihlerinin ve ilgilendikleri ürün kategorilerinin daha iyi tespit edilebilmesi ve bu anlamda ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmaların yapılabilmesi ve tekliflerin sunulabilmesi,
 • Her türlü çevrimiçi form aracılığıyla ve açık rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz vasıtasıyla sizinle iletişimin sağlanabilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi
 • Expanscience’ın iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • Expanscience tarafından piyasaya yeni sürülen ürünler ve öncesinde kullanmış olduğunuz ürünlerdeki değişimler, gelişimler, indirimler, promosyonlar, farklılıklar ve sair hususlar ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Expanscience ve Expanscience ile iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki kurmuş veya iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki gerçek ve/veya tüzel kişilerin hukuki, idari ve ticari güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışıda; EXPANSCIENCE’ın iş birliği içinde olduğu taraflara, Expanscience adına hizmet sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına; KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve Kurul kararlarına  uygun olarak;

 • Eğitim, konferans, kongre, çalıştay, bilimsel toplantı, sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık çalışmaları, çeşitli çekiliş organizasyonları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Expanscience tarafından faaliyet gösterilen sahanın yasal düzenlemelere ve Expanscience politikaları ile uyumlu şekilde yürütülebilmesi,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün tekliflerleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin ürün tercihlerinin ve ilgilendikleri ürün kategorilerinin daha iyi tespit edilebilmesi ve bu anlamda ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmaların yapılabilmesi ve tekliflerin sunulabilmesi,
 • Her türlü çevrimiçi form aracılığıyla ve açık rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz vasıtasıyla sizinle iletişimin sağlanabilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi
 • Expanscience’ın iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • Expanscience tarafından piyasaya yeni sürülen ürünler ve öncesinde kullanmış olduğunuz ürünlerdeki değişimler, gelişimler, indirimler, promosyonlar, farklılıklar ve sair hususlar ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Expanscience ve Expanscience ile iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki kurmuş veya iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki gerçek ve/veya tüzel kişilerin hukuki, idari ve ticari güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.

 

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Haklarınızın Kullanımına İlişkin Usul

Bu konuda bkz: Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

 

 1. Aydınlatma Metninde Yer Almayan Hususlar

İşbu aydınlatma metninde yer almayan hususlarda 6698 sayılı KVKK, ilgili diğer mevzuat, Expanscience Veri İşleme Politikası ve Expanscience Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.